Dla Wspólnot

Obowiązki w ramach zarządu · Obowiązki księgowe
Obowiązki techniczne

Profesjonalne Zarządzanie

Oferujemy kompleksowe zarządzanie nieruchomościami należącymi do wspólnot mieszkaniowych.

OBOWIĄZKI W RAMACH ZARZĄDU

 • reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed innymi organami administracji, a także w stosunkach między właścicielami lokali;
 • dokonywanie rejestracji wspólnoty (REGON, NIP, rachunek bankowy);
 • zawieranie umów na dostawy mediów (woda, prąd, gaz, podgrzew wody) oraz na ubezpieczenie budynku;
 • przygotowanie i zawieranie umów na usługi (konserwacja, sprzątanie, przeglądy techniczne, nadzory, remonty);
 • regulowanie należności wspólnoty z rachunku bankowego;
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty;
 • kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację, utrzymanie porządku i czystości budynku oraz terenów zielonych;
 • nadzór nad terminowym zlecaniem kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego;
 • sporządzanie regulaminów i uchwał wspólnoty;
 • wykonywanie podjętych uchwał przez właścicieli nieruchomości;
 • prowadzenie ewidencji lokali i bieżąca aktualizacja wykazu właścicieli lokali;
 • przygotowywanie raportów dla Zarządu wspólnoty;
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali;
 • prowadzenie innych bieżących spraw związanych z nieruchomością.

OBOWIĄZKI FINANSOWO-KSIĘGOWE

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji wspólnoty mieszkaniowej zgodnej z art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
 • dokonywanie operacji finansowych wspólnoty poprzez rachunek bankowy;
 • windykacja należnych od właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 • sporządzanie w imieniu wspólnoty deklaracji podatkowych oraz wszelkich rozliczeń dotyczących ubezpieczeń społecznych;
 • przygotowywanie rocznych projektów planu finansowo-gospodarczego;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty mieszkaniowej obejmujących:
  a) zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej wspólnoty;
  b) zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe;
  c) zestawienie nadpłat i zaległości właścicieli lokali;
  d) zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów;
  e) kartoteki właścicieli lokali;
 • sporządzanie rocznych rozliczeń dostawy mediów;
 • internetowy dostęp do indywidualnych kont właścicieli lokali, gdzie można 24h na dobę sprawdzić naliczenia i wpłaty.

OBOWIĄZKI TECHNICZNe

 • prowadzenie dokumentacji technicznej, w tym Książki Obiektu Budowlanego (KOB), zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego;
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie;
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;

Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest LOQM z siedzibą w Grójcu przy ul. Olimpijska 7/2a. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: biuro@loqm.com.pl – więcej o polityce prywatności naszej firmy można przeczytać pod tym: linkiem

Zapraszamy do kontaktu z nami

ul. Olimpijska 7/2a,
05-600 Grójec

+48 608 33 55 78

 

biuro@loqm.com.pl

 

Dane firmy

LOQM
Zarządzanie Nieruchomościami
Monika Jewiarz

NIP: 5961486704 
REGON: 368701335